Ushbu Elektron darslik B.Boltayev, M.Mahkamov, A.Azamatov, S.Rahmonqulovalarning
Informatika va axborot texnologiyalari (6-sinf uchun) darsligi asosida tayyorlandi.

(Informatika va axborot texnologiyalari: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik / B.Boltayev, M.Mahkamov, A.Azamatov, S.Rahmonqulova.
– T.: “O‘zbekiston” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. - 80 bet)